Zwiększ swoją szansę na otrzymanie dotacji z NOWEFIO 2021

NOWEFIO to nowa odsłona konkursu grantowego, który od kilkunastu lat budzi niesamowite emocje w III sektorze. To jedyny konkurs, w którym można otrzymać dotację „na wszystko”, a ocena jest „w miarę sprawiedliwa”. Z tego artykułu dowiesz się, co się zmieniło w edycji 2021. Pokażę Ci również, jak strategicznie podejść do pisania, aby zwiększyć swoją szansę na otrzymanie dotacji z NoweFIO.

FIO to skrót od Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Jest to program grantowy dla wszystkich organizacji pozarządowych finansowany przez polski rząd od 2005 r. FIO miało różne odsłony. Na samym początku za realizację programu odpowiadało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a do konkursu wpływało stosunkowo mało wniosków. Od 2018 r. operatorem Programu jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (dalej: NIW). Sam program co roku bije kolejne rekordy popularności, a NIW testuje coraz lepsze sposoby wyboru najlepszych projektów.

Priorytety działań w NoweFIO 2021

W 2021 r. ogłoszono konkurs w oparciu o nowe wytyczne i nowy Program. W programie wydzielono cztery priorytety merytoryczne:

 1. Mikro inicjatywy – dedykowany organizacjom małym o zasięgu lokalnym i młodym oraz grupom nieformalnym. Priorytet 1 powinien umożliwić tego typu podmiotom otrzymanie dotacji na realizację planowanych działań i projektów. W tym priorytecie duże organizacje pozarządowe wnioskują o środki na prowadzenie regrantingu tj. przyznawania małych dotacji młodym organizacjom pozarządowym.
 2. Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego. W ramach tego priorytetu wspierana będzie aktywność społeczna na rzecz dobra wspólnego obywateli działających w strukturach organizacji obywatelskich. To jest priorytet, w którym będzie się mieściła większość projektów składanych przez organizacje. Tj. działania na rzecz osób z niepełnosprawnością, rozwój wolontariatu, wsparcie dzieci i młodzieży, itp.
 3. Organizacje obywatelskie w życiu publicznym. To priorytet, który ma się przyczynić  do zwiększania obecności organizacji obywatelskich w życiu publicznym. Piszącym program zależy, aby organizacje uczestniczyły w procesach kształtowania polityk publicznych i w konsultacjach. W tym priorytecie wsparcie otrzymają też wnioski, które kształtują wizerunek organizacji obywatelskich w przestrzeni publicznej.
 4. Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich. To priorytet, który ma się przyczynić do poprawy zarządzania w NGO, tworzenia strategii działania organizacji, w tym strategii fundraisingowych. Wnioski składane do tego priorytetu mogą też dotyczyć standardów działania organizacji, w tym upowszechniania informacji o prowadzonych działaniach, kosztach i źródłach finansowania. Aby złożyć wniosek w tym priorytecie powinieneś zaplanować wsparcie dla kilku organizacji pozarządowych mających siedziby co najmniej w województwie.

Ważne w FIO jest to, że każdy z wniosków musi w jakiś sposób uwzględniać zasady partycypacji. Oznacza to nic innego, jak to, że każdy z uczestników projektu powinien mieć wpływ na zakres merytoryczny działań. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o dotacji z NoweFIO to obejrzyj nagranie z webinarium NIW-CRSO, w którym dyrektor Programu opowiada o jego założeniach.

Alokacja środków w konkursie

Na pewno zastanawiasz się dlaczego o tym piszę i jakie ma znaczenie ilość planowanych do wydatkowania w poszczególnych priorytetach środków. Alokacja na dany priorytet ma znaczenie gdyż dzieląc ilość planowanych wydatków przez maksymalną wartość projektu można przewidzieć ile wniosków otrzyma dofinansowanie. I tak:

 1. Środki przeznaczone na dotacje w Priorytecie 1 w 2021 i w każdym kolejnym roku do 2030 r. wynosić będą 16 000 000,00 PLN.
 2. W Priorytecie 2 w 2021 zostanie wydanych 20 800 000,00 PLN, a w kolejnych latach 12 800 000 PLN.
 3. Priorytet 3 jest wyjątkowy, gdyż w 2021 r. przeznaczono na niego 20 000 000 PLN, a w latach kolejnych 28 000 000 PLN.
 4. Na Priorytet 4 co roku zostanie wydanych 20 000 000,00 PLN.

Jak łatwo zauważyłeś najwięcej środków jest przeznaczonych na Priorytet, w którym przewidziano realizację najtrudniejszych projektów – partycypacyjnych. Priorytet III jest też jedynym priorytetem, w którym projekty kilkuletnie mają podobne szanse na otrzymanie dotacji z NoweFIO, jak projekty roczne. Najmniej środków przeznaczono na priorytet I, w którym otrzyma dotację 16 projektów wojewódzkich i ok. 2 tematyczne. Kolejnym, najsłabiej dofinansowanym priorytetem jest priorytet II, w którym będzie najwięcej złożonych wniosków.

Jak, co roku największe szanse na otrzymanie dotacji mają projekty roczne, mniejsze dwuletnie, a najmniejsze trzyletnie.

Możliwe strategie działania

Aby zmaksymalizować swoją szansę na otrzymanie środków powinieneś złożyć roczny lub dwuletni projekt, najlepiej w priorytecie III. Najmniejsze szanse na otrzymanie dotacji z NoweFIO masz, gdy złożysz kilkuletni projekt w priorytecie II. Jeżeli upierasz się, aby Twój wniosek został złożony w priorytecie II to pamiętaj o nowatorskich i ważnych działaniach i dodatkowych punktach, które można otrzymać.

Niezależnie od tego, go którego priorytetu składasz wniosek musisz pamiętać, że w FIO oprócz oceny technicznej – punktowej jest ocena literowa. Ta ocena ma „wyłuskać najciekawsze i najwartościowsze pomysły na działania społeczne”. Twój projekt powinien być fajny, ciekawy, innowacyjny i potrzebny. Takie projekty otrzymają ocenę A i, mam nadzieję, będą realizowane przez Twoją organizację.

Jeżeli szukasz pomysłu na ciekawe działania społeczne to przeczytaj o projekcie, który realizowałam razem z Zabrzańskim Stowarzyszeniem Droga, i który był finansowany z FIO 2014 – 2020 w priorytecie III. Możesz też zapoznać się z opisem efektów tego projektu. To był bardzo fajny projekt, który byłby fajniejszy, gdyby nie COVID-19, który pokrzyżował nam plany.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty?

Pamiętaj również o dodatkowych punktach, które możesz otrzymać w konkursie:

 1. 3 dodatkowe punkty otrzymasz składając wniosek do priorytetu 2 i 3 jako organizacja, której roczny przychód za 2019 rok nie przekracza 100 tys. zł.
 2. Jeżeli Twoja organizacja ma siedzibę w miejscowości do 25 tys. mieszkańców i składasz wniosek do priorytetu 2-4 to możesz otrzymać dodatkowe 3 pkt. Jeśli siedziba Twojej organizacji znajduje się w miejscowości liczącej od 25 tys. – 50 tys. mieszkańców to otrzymasz 1 dodatkowy punkt.
 3. Jeżeli w 2020 r. Twoja organizacja zapisała się do Programu Korpus Solidarności to otrzymasz 1 dodatkowy punkt.
 4. 5 dodatkowych punktów otrzymasz:
  – składając wniosek w priorytecie 2 lub priorytecie 1, jeżeli oferta złożona w ramach regrantingu tematycznego dotyczy wspierania rodzin; podtrzymywania tradycji narodowej; rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej; zwiększania aktywności obywatelskiej w szczególności wśród osób młodych, seniorów, osób wykluczonych społecznie ze względu na warunki materialne, działań ekologicznych dotyczących promowania postaw proekologicznych wśród odbiorców projektu, szczególnie w obszarze klimatu, ochrony środowiska, ekologii;
  – składając wniosek w priorytecie 3, który zakłada działania mające na celu wsparcie regionalnych lub lokalnych ciał dialogu obywatelskiego (np. rad działalności pożytku publicznego, rad młodzieżowych, rad seniorów).

Informacje techniczne o dotacji z NoweFIO

Wnioski w konkursie są przyjmowane do 29 marca 2021 r. do godziny 14.00 za pomocą generatora wniosków. Projekty powinny trwać min. 3 miesiące w priorytecie 2 lub 3, min. 18 miesięcy – w priorytecie 4 i 3 lata w priorytecie 1.

Maksymalna kwota dotacji wynosi:
– 50 000 – 300 000, w priorytetach 2 i 3;
– 100 000 – 400 000, w priorytecie 4.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie NIWu.

Przeczytaj również

 1. Jak bezpiecznie pozyskać środki na działalność w 2021 r.?
 2. Jak napisać projekt, gdy brakuje Ci motywacji?
 3. Niewybaczalne błędy piszących projekt.
 4. Jak długo trwa ocena wniosku o dofinansowanie?
 5. Skąd mam wiedzieć, że mój pomysł na projekt jest innowacyjny?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *