Najciekawsze konkursy grantowe w lutym ’23

Ciągle wiele osób i organizacji szuka ciekawych konkursów grantowych na konkretne tematy. W związku z tym, że nie „wszystko złoto, co się świeci”, opisuję najciekawsze konkursy grantowe w lutym ’23. W tym miesiącu można złożyć wnioski na wsparcie osób uchodźczych z Ukrainy oraz wsparcie Ukrainy. Dodatkowo, w ramach funduszy norweskich uruchomiono nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne. Mamy też tradycyjny wysyp konkursów ogłaszanych każdego roku – Patriotyzm jutra i Niepodległa.

Jeżeli chcesz napisać dobry projekt zapoznać się z moim narzędziownikiem dla osób piszących projekty. Z niego dowiesz się m.in, jak sformułować cele projektowe i co powinno się znaleźć w uzasadnieniu potrzeby podjęcia działania.

Nie chcesz czytać? Posłuchaj podcastu na ten sam temat!

Konkursy grantowe w lutym ’23 na wsparcie osób z Ukrainy

Konkurs Wspieramy Ukrainę

To konkurs ogłoszony przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Podstawowe informacje:

 1. Nabór: od 23.01.2023 do 28.02.2023 do godz.: 12:00.
 2. Grantodawca: Fundacja Edukacja dla Demokracji.
 3. Budżet: 1 mln PLN.
 4. Wkład własny: nie wymagany.
 5. Wysokość dotacji: do 35 tys. PLN.
 6. Okres realizacji projektów: 1 kwietnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.

Dotację można otrzymać na działania w następujących obszarach:    

 1. wsparcie funkcjonowania dzieci i młodzieży z Ukrainy w trakcie ich edukacji formalnej i pozaformalnej i/lub opieki, w czasie pobytu w Polsce.
 2. poprawa dostępu do edukacji formalnej i pozaformalnej dzieci i młodzieży pozostającej w Ukrainie. 
 3. wsparcie funkcjonowania osób uchodźczych z Ukrainy w Polsce.
 4. wsparcie funkcjonowania społeczności lokalnych w Ukrainie.
 5. przeciwdziałanie dyskryminacji i aktom nienawiści, na które mogą być narażeni w czasie wojny uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy w Polsce.
 6. przeciwdziałanie dezinformacji i fałszywym narracjom oraz zapewnienie rzetelnej informacji o sytuacji społeczności uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy w Polsce oraz sytuacji w Ukrainie.

Dla działań skierowanych bezpośrednio do ludności przebywającej w Ukrainie konieczny jest partner w Ukrainie (w uzasadnionych przypadkach może to być grupa nieformalna). 

Więcej informacji znajdziesz na stronie konkursu.

CARE – Ukraina

Fundacja CARE International w Polsce (CARE) zaprasza zainteresowane organizacje lub konsorcja do składania wniosków o partnerstwo w programach dla ukraińskich uchodźców w wieku 14-18 lat. Celem projektu jest zapisanie lub ponowne zapisanie do szkoły młodzieży nie uczestniczącej w systemie szkolnym i/lub integracja w systemie edukacji w Polsce lub w Ukrainie.

Podstawowe informacje:

 1. Nabór: od 19.01.2023 do 28.02.2023.
 2. Grantodawca: Fundacja CARE International w Polsce (CARE).
 3. Budżet: 1 mln USD.
 4. Wkład własny: Nie jest wymagany.
 5. Wysokość dotacji: od 50 tys. do 250 tys. USD.
 6. Okres realizacji projektów: 1 kwietnia 2023 r. – 31 marca 2024 r.

Proponowany projekt powinien mieć na celu zwiększenie odporności uchodźców ukraińskich nie uczestniczących w systemie szkolnictwa poprzez integracyjną edukację nieformalną lub usługi w zakresie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego.

Przykłady możliwych działań obejmują, ale nie są ograniczone do:

 • Zajęcia językowe (polski, ukraiński, angielski),
 • Zajęcia nadrabiające zaległości (polski lub ukraiński program nauczania),
 • Zorganizowane zajęcia rekreacyjne (sportowe, artystyczne, itp.),
 • Poradnictwo psychologiczne,
 • Sesje grupowe (zorganizowane wsparcie psychospołeczne),
 • Zorganizowane zajęcia integracyjne.

Całkowita pula środków dostępnych dla wnioskodawców wynosi 1 000 000 USD, a wartość indywidualnych wniosków powinna mieścić się w przedziale od 50 000 USD do 250 000 USD. Współfinansowanie nie jest wymagane.

Czas trwania projektów nie powinien przekraczać jednego roku.

Wnioski muszą być złożone w języku angielskim w dostarczonych szablonach narracyjnych i budżetowych. Dokumenty należy przesłać na adres pl.info@care.org do 28 lutego 2023 roku. Więcej informacji znajdziesz na stronie programu (w tym wzory dokumentów).

Nabór wniosków na inicjatywy dwustronne i regionalne (AO-FK i AO-FR)

W ramach naboru organizacje społeczne mogą pozyskać środki na realizację międzynarodowych inicjatyw służących wymianie wiedzy i doświadczeń. Nabór organizowany jest przez Operatorów dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.

Podstawowe informacje:

 1. Nabór: od 23.01.2023 do 30.04.2023 do godz.: 23:59.
 2. Grantodawca: Operatorzy dwóch Programów Aktywni Obywatele: Funduszu Krajowego oraz Funduszu Regionalnego.
 3. Wkład własny: nie wymagany.
 4. Wysokość dotacji: do 6 tys. euro.
 5. Okres realizacji projektów: 1 – 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 30 kwietnia 2024 r.

W ramach naboru można składać wnioski na międzynarodowe inicjatywy, których celem będzie wymiana wiedzy, know-how i doświadczeń pomiędzy polskimi organizacjami społecznymi a podmiotami z:

 • Państw-Darczyńców Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia),
 • Państw-Beneficjentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry),
 • Ukrainy.

W ramach naboru można uzyskać dofinansowanie: 

 • stażu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego obejmującego wykonanie praktycznych zadań związanych z obszarem działalności danej organizacji),
 • job-shadowingu w zagranicznej organizacji (doświadczenia edukacyjnego polegającego na obserwowaniu innej, bardziej doświadczonej osoby w pracy),
 • innych form wymiany wiedzy, know-how i doświadczeń, takich jak: wyjazdy studyjne, wspólne warsztaty i szkolenia z udziałem podmiotów z różnych krajów, mentoring itp.

Nabór jest organizowany przez Operatorów dwóch Programów (Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy i Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny), ale jedna organizacja może złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie inicjatywy tylko w ramach jednego z nich

 • w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny o dofinansowanie mogą się ubiegać wszystkie organizacje, które przynajmniej część swoich działań, wpisujących się w obszary wsparcia Programu AO-FR, prowadzą poza terytorium m.st. Warszawy (niezależnie od miejsca rejestracji);
 • w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy o dofinansowanie mogą się ubiegać jedynie grantobiorcy i partnerzy projektów finansowanych w ramach Programu AO-FK.

Uwaga! Wniosek w ramach tego naboru może być złożony wyłącznie w języku angielskim.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie programu.

Konkursy grantowe w lutym ’23 to też nabory w Erasmus+

O konkursach i rejestracji w systemie wnioskowym Erasmus+ pisałam w tym tutorialu. W lutym ’23, jak co roku, można składać wnioski w ramach Akcji Kluczowej 1 i Akcji Kluczowej 2:

 1. 23 lutego 2023 r., godz. 12:00 mija termin naboru w ramach Akcji kluczowej 1. W tym terminie składamy wnioski na następujące działania dotyczące mobilności:
  – osób w dziedzinie szkolnictwa wyższego,
  – osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, kształcenia szkolnego i kształcenia dorosłych,
  – kadry w dziedzinach związanych ze sportem,
  – międzynarodowej obejmującej państwa trzecie niestowarzyszone z programem,
  – osób w dziedzinie młodzieży.
 2. 28 lutego 2023 r., godz. 17:00 mija termin naboru w ramach Akcji Kluczowej 2: Budowanie potencjału w dziedzinach związanych z kształceniem i szkoleniem zawodowym.

„Niepodległa” 2023

Biuro „Niepodległa” ogłasza nabór wniosków do Programu Dotacyjnego „Niepodległa” 2023 na dofinansowanie organizacji wydarzeń w 2023 roku. Program przewiduje dofinansowanie projektów kultywujących pamięć o ważnych wydarzeniach w historii Polski, począwszy od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów.

Podstawowe informacje:

 1. Nabór: od 25.01.2023 do 24.02.2023 do godz.: 15:59.
 2. Grantodawca: Biuro Programu Niepodległa
 3. Wkład własny: min. 15%.
 4. Wysokość dotacji: do 10 tys. do 100 tyś. PLN
 5. Okres realizacji projektów: 25 kwietnia 2023 r. do 20 listopada 2023 r.

Wydarzenia z lat 1768-1989 miały charakter wyjątkowy, wyróżniający naszą tożsamość narodową na tle innych narodów. Zakres Programu to przeszło 220 lat nieustającej walki o niepodległość Polski oraz działań związanych z odbudową państwa polskiego.

W ramach programu wspierane będą projekty, których założenia są zgodne z wartościami takimi jak wolność, solidarność oraz poszanowaniem godności i praw człowieka, służącym wzmacnianiu wspólnoty w oparciu o polską tradycję państwową.

Cele programu:                                    

 1. Program ma na celu upamiętnienie bohaterów i wydarzeń z lat 1768 – 1989 od Konfederacji Barskiej aż do Obrad Okrągłego Stołu oraz pierwszych częściowo wolnych wyborów. Dodatkowo Program ma uświadamiać znaczenie tych działań oraz wydarzeń dla polskiej tradycji i narodowego dziedzictwa, krzewić postawę patriotyczną, dumę z historycznego dziedzictwa Polski, przywiązanie Polaków do idei wolności i niepodległości.
 2. Upowszechnienie w wymiarze ponadregionalnym zróżnicowanych doświadczeń związanych z historią walk o niepodległość, jej odzyskaniem i budową niepodległego państwa polskiego.
 3. W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań upowszechniających wiedzę o wydarzeniach z lat 1768 – 1989, o charakterze regionalnym i lokalnym, w tym popularyzujących wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń.
 4. Uświadamianie i przypominanie społeczeństwu o znaczeniu posiadania silnego i sprawnego państwa, gwarantującego wolność i niezależność.
 5. Jednym z podstawowych zadań programu będzie inspirowanie działań przypominających i utrwalających pamięć o polskim czynie niepodległościowym.
 6. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, w ramach których beneficjenci nie uzyskują przychodów z realizacji zadania.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

 • wystawy wraz z katalogami;
 • rekonstrukcje historyczne;
 • festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);
 • projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – gry terenowe, wykłady, konferencje, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy, warsztaty (z wyłączeniem warsztatów z tworzenia aplikacji mobilnych i tworzenia stron internetowych oraz filmowych, warsztatów strzeleckich);
 • wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;
 • kwerendy archiwalne i naukowe opracowanie zbiorów – zakończone upowszechnieniem wyników;
 • murale
 • zadania polegające na projekcji obrazu lub animacji na obiekcie takim jak np.: budynek, czy elementy scenografii (mapping);
 • Uzupełnieniem dla wyżej wymienionych działań mogą być dodatkowe działania realizowane w przestrzeni wirtualnej.

Dodatkowe informacje znajdziesz na stronie Programu.

Inne konkursy grantowe w lutym ’23

W lutym ogłoszono też nabory na działania historyczne. Np. możesz np. złożyć wniosek w konkursie Patriotyzm Jutra lub Pro defensione, pro historia 2.

Dodatkowo trwają nabory mające na celu wyłonienie najlepszych ofert:

 1. z zakresu promocji rodziny (konkurs Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej);
 2. przeciwdziałających uzależnieniom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 3. wsparcia osób 60+ w programie Aktywni+;
 4. w Funduszu Solidarności z Ukrainą Fundacji Batorego (nabór do 28 lutego);
 5. w obszarze działań na rzecz równości płci (Sieć Fundacji Europejskich);
 6. organizacji chcących prowadzić pracownię Orange w miejscowościach do 40 tyś. mieszkańców (nabór do 30 kwietnia).

Dodatkowo pamiętaj o ciągłym konkursie interwencyjnym w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W nim możesz otrzymać środki na działania z zakresu ochrony praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci). Środki są też przyznawane na działania na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz na budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Jeżeli chcesz napisać dobry projekt zapoznać się z moim narzędziownikiem dla osób piszących projekty. Z niego dowiesz się m.in, jak sformułować cele projektowe i co powinno się znaleźć w uzasadnieniu potrzeby podjęcia działania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *