Otrzymaj grant z PROO na ponadczasowy kapitał żelazny

28 lutego 2021 r. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. Tym razem można pozyskać środki na to, aby zbudować kapitał żelazny w Twojej organizacji pozarządowej. Z tego tekstu dowiesz się, na co możesz wydać środki i na co przeznaczyły dotację zwycięzcy zeszłorocznego konkursu.

Co to jest kapitał żelazny?

Jeżeli ciągle zastanawiasz się, co to jest kapitał żelazny, to koniecznie powinieneś zapoznać się z moim tekstem o kapitałach żelaznych. Wyjaśniam w nim, co to jest i jak zacząć go budować:

Jeżeli zapoznałeś się z podstawami tworzenia kapitałów żelaznych to z pewnością domyślasz się, że zbudowanie takiego kapitału nie jest proste. Aby z sukcesem zebrać wystarczający kapitał żelazny musi ktoś się tym „na serio” zajmować (tj. należy komuś za to zapłacić). Organizacja chcąca uzbierać kapitał żelazny musi również mieć wiarygodny wizerunek u swoich darczyńców. Stąd idea wsparcia organizacji w profesjonalizacji i podejmowaniu działań marketingowych mogących pomóc w budowaniu kapitałów żelaznych. Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (dalej: NIW) w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (dalej: PROO) do dnia 8 marca będzie przyjmował wnioski właśnie na wsparcie budowania kapitałów żelaznych.

Na co można przeznaczyć środki w konkursie PROO 2a w 2021 r.?

Przewrotnie zacznę od tego, czego nie można finansować z dotacji. A mianowicie, nie można finansować samego kapitału żelaznego. To znaczy, że grant należy wykorzystać w taki sposób, aby ktoś nam tą dotację przekazał. Warto również wspomnieć, że środki z PROO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej.

Według regulaminu konkursu dotację można przeznaczyć między innymi na:

 1. „opracowanie wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego (stanowiącego załącznik do sprawozdania końcowego z realizacji zadania);
 2. utworzenie dokumentacji administracyjnej (systemu zarządzania kapitałem żelaznym wraz ze strukturą oraz procedurami, dokumentacji prawnej itp.);
 3. opracowanie strategii inwestycyjnej kapitału żelaznego;
 4. realizację działań, które pozwolą rozpocząć pozyskanie środków dla utworzenia kapitału żelaznego po zakończeniu etapu przygotowawczego, w tym między innymi: pozyskanie listów intencyjnych od potencjalnych darczyńców z sektora
  przedsiębiorstw, indywidualnych filantropów, przygotowanie do organizacji zbiórek publicznych w formie tradycyjnej i on-line, przygotowanie do pozyskania współfinansowania ze strony samorządów, zagwarantowanie środków z 1% w przypadku organizacji pożytku publicznego, przygotowanie do pozyskania środków od organizacji pozarządowych działających np. w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (fundacji korporacyjnych) itp.;
 5. realizację działań mających na celu pozyskanie partnerów instytucjonalnych (zbudowania koalicji na rzecz kapitału żelaznego), którzy będą w różnych formach wspierać budowę i wykorzystanie potencjału kapitału żelaznego (partnerzy rozumiani są tu jako podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe, które potwierdzą gotowość i możliwości do zaangażowania się w działania);
 6. realizację działań promocyjno-informacyjnych związanych z przygotowaniem do budowy kapitału żelaznego, w szczególności upowszechniania w otoczeniu Wnioskodawcy informacji nt. znaczenia kapitału żelaznego i korzyści wynikających z jego utworzenia dla społeczności lokalnej.
 7. udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych których tematyka związana jest z procesem przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.
 8. przeprowadzenie wizyt studyjnych w organizacjach mających doświadczenie w procesie przygotowania do budowania kapitałów żelaznych.”

Na co zeszłoroczni zwycięzcy przeznaczyli swoje dotacje?

Narodowy Instytut Wolności po raz pierwszy ogłosił konkurs PROO 2a na budowanie kapitałów żelaznych w 2020 r. Dotację o łącznej wartości 9 532 879,00 PLN otrzymały 24 organizacje pozarządowe. Średnia wartość dotacji na zbudowanie kapitału żelaznego wynosiła więc 397 203,29 PLN. W zeszłorocznym konkursie najwięcej dotacji otrzymały organizacje z województwa mazowieckiego (6) i małopolskiego (5). W województwach dolnośląskim, łódzkim i podlaskim 2 organizacje otrzymały grant.

Zgodnie z regulaminem konkursu z 2020 r. wnioskodawcy, którzy otrzymali grant powinni informować o tym fakcie na swoich stronach internetowych. Niestety z 24 grantobiorców tylko 3 organizacje na swoich stronach internetowych umieściły informację o otrzymaniu dotacji z PROO 2a. Do tych chlubnych wyjątków należą: Muza Dei z Czeladzi, Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych z Gdańska oraz Fundacja Kochania Poznania.

Wyżej wymienione organizacje chcą zbudować kapitał żelazny za pomocą:

 • zatrudnienia nowych pracowników, którzy będą odpowiadali za budowanie kapitału żelaznego, w tym fundraisera, zewnętrznych ekspertów oraz prawnika;
 • opracowania wieloletniego, kompleksowego programu utworzenia i budowania kapitału żelaznego na zespołowych sesjach wyjazdowych;
 • reklamy i promocji stowarzyszenia;
 • organizacji szkoleń dla pracowników, w tym z zakresu fundraisingu;
 • realizacji spotkań z udziałem celebrytów;
 • wyposażenie nowych miejsc pracy;
 • modernizacji systemu zarządzania organizacją;
 • powołanie rady mecenasów i rady naukowej funduszu oraz zarządu funduszu. 

Aby złożyć wniosek w ramach Priorytetu 2a musisz co celów realizacji projektu zaangażować „wiarygodnych partnerów społecznych, publicznych i prywatnych” oraz przedstawić realną strategię działań na rzecz utworzenia kapitału żelaznego.

Jakie warunki należy spełnić, aby wziąć udział w tegorocznym konkursie?

Wnioski w ramach tegorocznego konkursu na budowanie kapitałów żelaznych są przyjmowane w okresie od 8 lutego 2021 r. od godziny 14.00 do 8 marca 2021 r. do godziny 14.00 za pomocą generatora wniosków NIW.

Zgodnie z grafikiem prac wnioski będą oceniane przez ok. 2 miesiące. Oznacza to, że projekty mogą być realizowane od czerwca 2021 r. do końca grudnia 2023 r. Projekt powinien trwać minimum 2 lata.

NIW przeznaczył na konkurs 3 000 000,00 PLN, co oznacza, że dotację otrzyma 6 – 8 organizacji pozarządowych. Aby mieć jakąkolwiek szansę na otrzymanie dotacji Twój wniosek powinien być perfekcyjny.

Co będzie oceniane w konkursie?

Zgodność z Programem

Najważniejszym kryterium w ocenie wniosku jest „adekwatność wniosku w odniesieniu do celów Programu”. W tym punkcie oceniający powinien Ci przyznać co najmniej 50% z 25 pkt., aby Twój wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną. To enigmatyczne sformułowanie oznacza, że:

 • potrzeby Twojej organizacji w odniesieniu do utworzenia kapitału żelaznego zostały precyzyjnie zidentyfikowane i w sposób wyczerpujący uzasadnione,
 • założenia planu działania (rozwoju organizacji) w odniesieniu do
  procesu przygotowania do utworzenia kapitału żelaznego są
  adekwatne do celów PROO.

Działania w projekcie

Kolejnym kryterium oceny wartym aż 25 punktów jest „jakość zaplanowanych działań w odniesieniu do zidentyfikowanych przez organizację potrzeb”. Aby jakość działań otrzymała dużo punktów zadania powinny:

 • obejmować kompleksowy plan przygotowania organizacji do budowy kapitału żelaznego i do pozyskania darczyńców, którzy zapełnią w przyszłości wkład do kapitału żelaznego;
 • wprowadzać procedury administracyjne niezbędne do utworzenia i zarządzania kapitałem żelaznym;
 • skupiać się na przygotowaniu dokumentacji prawnoksięgowej niezbędnej do utworzenia kapitału żelaznego;
 • przewidywać opracowanie strategii inwestycyjnej w zakresie zarządzania finansami przyszłego kapitału żelaznego;
 • rozwijać zasoby ludzkie Wnioskodawcy w zakresie aspektów związanych z budowaniem kapitału żelaznego;
 • obejmować budowę koalicji na rzecz nowotworzonego kapitału żelaznego angażującej partnerów Wnioskodawcy;
 • zawierać spójny plan promocyjno-marketingowy;
 • opisywać program wykorzystania kapitału żelaznego w przyszłej działalności organizacji.

Rezultaty projektu

Kolejną rzeczą, którą należy opisać i za którą można otrzymać 20 punktów to „wpływ działań zawartych we wniosku na organizację przygotowującą się do utworzenia kapitału żelaznego”. W tym punkcie należy opisać czy:

 • realizacja działań pozwoli na wszechstronne przygotowanie się Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego, w tym pozwoli zagwarantować w przyszłości środki ze źródeł zewnętrznych stanowiących podstawowy wkład do kapitału, a także zbudować trwałą koalicję podmiotów współpracujących na rzecz efektywnego wykorzystania i powiększania kapitału żelaznego;
 • utworzenie kapitału żelaznego w przyszłości gwarantuje istotny wpływ na przyszłą realizację celów statutowych organizacji oraz jej wzmocnienie instytucjonalne;
 • wskaźniki rezultatu są są przejrzyste i adekwatne do zaplanowanych działań;
 • rezultaty projektu będą trwałe.

Wniosek w konkursie PROO 2a zawiera również opis tego, czy nasza organizacja ma potencjał do tego, aby z sukcesem zrealizować działania projektowe, zminimalizować ryzyko i osiągnąć jego rezultaty (20 pkt.) oraz plan budżetu, za który można otrzymać 10 pkt.

Przeczytaj również:

 1. Jak bezpiecznie pozyskać środki na działalność w 2021 r.?
 2. Gdzie szukać informacji o konkursach grantowych?
 3. Niewybaczalne błędy piszących projekt.
 4. Zaplanuj rozwój NGO i sfinansuj go z PROO.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *